Bel ons » 0497-518994 - 0647615010 (karin) - 0651123536 (frank)

Zoover Award Gold

Het Ven is winnaar in de categorie "Recommended by Zoover".
Zoover schrijft: Deze categorie hebben wij speciaal voor kleine accommodaties geïntroduceerd. Als winnaar in deze categorie ontvangt u een Gouden label op Zoover, zodat bezoekers kunnen zien dat u afgelopen jaar zeer goed gepresteerd heeft. 

Logo award Gold

----------------------------------------------------------------------